Биди волонтер на најмасовниот спортски настан во Македонија!
Пријави се и очекувај да те побараме за понатамошни инструкции.
Пријавувањето ќе биде отворено до пополнување на предвидените места за волонтери!