НАГРАДНИОТ ФОНД за 2022 година ќе биде дополнително објавен