НАГРАДНИОТ ФОНД за 2020 година ќе биде објавен во август 2020.