НАГРАДНИОТ ФОНД за 2020 година ќе биде објавен во февруари 2020.